شركت بازرگاني معادن و صنايع معدني ايران ابتدا در سال 1363 با نام " شركت خدمات بازرگاني فولاد ايران " به منظور تامين نيازهاي شركت هاي تحت پوشش ايميدرو تاسيس گرديد؛ در سال 1383 با توسعه فعاليت هاي سازماني به " شركت بازرگاني معادن و صنايع معدني ايران " تغيير نام يافت و در سال 1391 در راستاي اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي با فروش و واگذاري سهام آن به شركت توسعه معادن و صنایع صبانور خصوصي سازي شد.

عمده فعاليت شركت از زمان تاسيس تا كنون كه با فراز و نشيب هاي فراواني همراه بوده عبارتند از: تهيه و تامين نيازهاي بخش معادن و صنايع معدني و فولادي كشور اعم از مواد اوليه ؛ ماشين آلات ؛ تجهيزات؛ لوازم و ادوات از طريق منابع داخلي و خارجي و نيز كمك به صادرات محصولات توليدي بخش هاي ياد شده و همچنين مشاركت و يا مشاوره در طرح ها و پروژه هاي مربوطه بوده است.

متعاقب تغيير وضعيت شركت و قرارگرفتن در زنجيره ارزشي شركت توسعه معدنی و صنعتی صبانور و با توجه به سياست گذاري هاي كلان و استراتژي هاي تعيين شده از سوي آن و بازنگري بنيادين فعاليت ها و پتانسيل هاي موجود به همراه بازمهندسي شركت در تمامي ابعاد سازماني مقرر شد؛  تا با حفظ موقعيت و نام پيشين؛ حوزه هاي فعاليت توسعه و گسترش يافته و جايگاه و اعتبار جديد و مطلوبي را براي شركت در بخش هاي مختلف معادن و صنايع معدني فراهم ساخت.