شركت بازرگاني معادن و صنايع معدني ايران با بيش از سي سال تجربه و دانش سازماني در زمينه ارايه كليه خدمات بازرگاني از قبيل نياز سنجي ، منبع يابي ، بازاريابي و بازار سنجي و همچنين امور اجرائي ذيربط همواره سعي نموده است تا در خصوص واردات مواد معدني ، كالاها و تجهيزات مورد مصرف واحدهاي معدني و صنعتي با بهينه ترين شرايط ممكن در چارچوب موضوع فعاليت خود نيازهاي آنان را مرتفع نمايد .

پتانسيل كارشناسي و توانمندي هاي سازماني موجب گرديده است تا شركت در زمينه صادرات مواد معدني نيز تجارب شايسته اي را كسب نمايد ، و هم اكنون شركت با اندوخته اي مطلوب آمادگي دارد تا در حوزه هاي ذيل با حداكثر توان وامكانات داخل و خارج كشور رضايت مندي مشتريان خود را به نحوي مطلوب فراهم سازد